Datasett: Registrerte arbeidsledige etter alder (i prosent pr. nov. mnd)

Definisjoner

Tallene omfatter personer (15-74 år) som er registrert som helt ledige hos NAV innen utgangen av november måned. Ledighetsprosenten er antall ledige i forhold til arbeidsstyrken (summen av sysselsatte og registrerte arbeidsledige).

Full tittel

Registrerte arbeidsledige etter alder (i prosent pr. nov. mnd)

Identifikasjonsnummer

AFKregledige-alder

Datadistributør

Navn Tilknytning Forkortelse
Ekstern PRODUKSJON

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune Analysestaben analysestab@afk.no

Utgiver

Navn Tilknytning Forkortelse
Statistisk sentralbyrå

Versjon

Dato: 2019-02-04

Notater

I 2018 gjennomførte NAV flere endringer i regler og rutiner som har ført til brudd i tidsserien for registrerte ledige. For det første ble regelverket for arbeidsavklaringspenger endret. En kan nå motta arbeidsavklaringspenger i inntil 6 måneder som arbeidsledig, mot tidligere 3 måneder. I juli startet så NAV med SMS-påminnelser til arbeidsledige om å sende meldekort dersom de fortsatt var arbeidssøkere og i november tok NAV i bruk en ny løsning for registrering av arbeidssøkere. Arbeidssøkere kommer derfor raskere inn i registeret og i statistikken til NAV enn hva tilfellet var før innføringen av denne nye løsningen.

På grunn av alle disse endringene er tall for registrerte ledige før innføringene nevnt over ikke direkte sammenlignbare med tall etter innføringene.


For mer informasjon se NAVs nettsider: https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Kontakt+NAV/Presse/Pressemeldinger/63+500+helt+ledige+i+desember.

Analyseenhet

10540: Registrerte arbeidsledige (prosent),

Kilde

SSB, statistikkbanktabell 10540

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.