Datasett: Kommunefordelte klimagassutslipp i Viken

Definisjoner

Statistikken er utviklet av Miljødirektoratet i samarbeid med KS - Kommunesektorens organisasjon og SSB, og ble gitt ut i mars 2019. Materialet er utviklet for å være mest mulig sammenlignbare over tid, og samme metode og datakilder er brukt så langt det har vært mulig for hele tidsserien 2009-2017. Statistikken bruker 35 datakilder som i størst mulig grad viser utviklingen på kommunalt nivå. Den nasjonale statistikken over klimagassutslipp bruker 77 kilder. Dette betyr at det ikke alltid er samsvar mellom summen av utslippene i alle kommuner og den nasjonale utslippstotalen. Prinsippene og metodikken for utslippsregnskapet for kommuner og for Norge er imidlertid de samme.   

For sjøfart og luftfart er forskjellene mellom summen av utslippene i kommunene og den nasjonale totalen spesielt tydelig. Årsaken er at her er det benyttet en annen avgrensning ved at også utenriks luft- og sjøfart er inkludert i statistikken for kommuner, mens det nasjonale utslippsregnskapet bare regner med innenriks utslipp.  

Vær oppmerksom på at denne tabellen ikke inneholder data om oppvarming i kommunale bygninger. Kommunevise data er derimot i Miljødirektoratet.  

Kommunetallene i den vedlagte tabellen (samt sumtall for Akershus) er fordelt på disse sektorer og utslippskilder:   

1) Industri, olje og gass   
- Industri, olje og gass
- Rest - industri, olje og gass og energiforsyning

2) Energiforsyning:  
- Avfallsforbrenning   
- Fjernvarme unntatt avfallsforbrenning   
- Elektrisitetsproduksjon og annen energiforsyning

3) Oppvarming:  
- Fossil oppvarming (næringsbygg og husholdninger)
- Vedfyring  

4) Veitrafikk (ny modell for fordeling av utslippstall i 2019):  

- Personbiler  
- Varebiler  
- Tunge kjøretøy  
- Busser   

5) Sjøfart:
- Bulkskip, Cruiseskip, Fiskefartøy, Gasstankere,  Kjemikalietankere, Kjøle-/ fryseskip, Konteinerskip, Offshore supplyskip, Oljeprodukttankere, Passasjer, Ro Ro last, Råoljetankere, Stykkgodsskip, Andre offshore serviceskip,  Andre aktiviteter sjøfart

6) Luftfart (avgangs- og ankomstfasen, ikke cruisefasen):
- Innenriks luftfart
- Utenriks luftfart

7) Annen mobil forbrenning:   
- Dieseldrevne motorredskaper   
- Snøscooter  

8) Jordbruk:   
- Fordøyelsesprosesser husdyr  
- Gjødselshåndtering   
- Jordbruksarealer    

9) Avløp og deponigass:   
- Avfallsdeponigass   
- Biologisk behandling av avfall      
- Avløp

Komponenter i tabellen er CO2 (karbondioksid), metan (CH4) og lystgass (N2O). Summen av disse komponenter er gitt ut som "Klimagasser i alt, i CO2-ekvivalenter. Fluorgassene er ikke inkludert i analysen - de utgjorde 3 prosent av klimagassutslippene på nasjonalt nivå i 2017.

Forskjellen i usikkerhet i tallene mellom nasjonalt nivå, fylkesnivå og kommunenivå er først og fremst avhengig hvor god informasjon man har om hvor utslippene faktisk finner sted. Aktørene sier at beregningene for den kommunale fordelingen av de nasjonale klimagassutslippene er usikre, og har begrenset utsagnskraft i forhold til faktisk utslippsendring. Målet har vært å fordele utslippene av klimagasser i Norge til kommunene slik at landets kommuner skal få statistisk informasjon om utslippene i sin kommune.   

Les Rapporten M-989/2019 fra Miljødirektoratet for informasjon om hva slags metode er blitt brukt i beregning av kommunefordelte utslipp. Lenken finner du under "Artikler".  

Tabellen viser utslippene for alle kommuner i Akershus, Østfold, Buskerud samt Jevnaker, Lunner og Svelvik og Oslo 2009 - 2017

Full tittel

Kommunefordelte klimagassutslipp i Viken

Identifikasjonsnummer

VIKENklimagassutslipp

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune, analylsestaben analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2019-03-20

Notater

.

Kilde

Miljødirektoratet - nettside <https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/klimagassutslipp-kommuner/?area=41&sector=-2>; og Rapport M-989/2019

Relatert materiell

Tabellverktøy i Miljødirektoratet, samt veiledningsrapport - utslipp av klimagasser i kommuner - gitt ut i mars 2019

NILU rapport 28/2018 – Utslippsmodell for veitrafikk

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.