Datasett: Bomringen i Oslo og Bærum, detaljerte tall, bl.a. elbiler 2012-2017

Definisjoner

Definisjoner

Bomringen i Oslo ble etablert i februar 1990, og består av 22 bompengestasjoner langs de tre vei-korridorene (vest, nordøst og sør).   
Tall for korridorene kommer fram når du klikker på "Bomringen Oslo". Tall for alle enkeltstasjoner kommmer fram ved å klikke på navnet på korridoren.   

Bomringen i Bærum ble etablert i 2008 for å finansiere deler av Oslopakke 3, og består av 7 stasjoner plassert nær/ved bygrensa mellom Oslo og Bærum. Du får fram alle stasjonene ved å klikke på navnet "Bærum" under "Bærum bomringen". Dette er itt tungvint, men nødvendig i selve oppsettet av tabellen.   

Trafikken gjennom bomringene registreres kun i en retning inn mot Oslo sentrum. Gjennomsnittlig trafikkmengde per døgn presenteres vanligvis som ÅDT (årsdøgnstrafikk). I disse tabeller er ÅDT summen av antall kjøretøy for retning Oslo sentrum gjennom året, delt på antall dager i året.   
(samlet årsdøgnstrafikk (ÅDT): antall passeringer i løpet av et år/365).   

Antall enkeltpasseringer kommer også fram når du endrer utvalget på "Måltall".   

Tabellen viser fordelingen av trafikken som følger:   

- Bilens størrelse: Stor bil og liten bil. Med stor bil menes tunge kjøretøy. Med liten bli menes lette kjøretøy som er personbiler og lette varebiler.   
- Drivstoff: Elektrisitet/hydrogen og fossilt drivstoff. De aller fleste biler i kategorien elektrisitet er elbiler.

Full tittel

Bomringen i Oslo og Bærum, detaljerte tall, bl.a. elbiler 2012-2017

Identifikasjonsnummer

AFKbomringdetaljert

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune, analysestaben analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2018-09-28

Notater

Tabellen viser informasjon om antall passeringer / ÅDT fra 22 bomstasjonen Oslo og 7 bomstasjoner i Bomringen Bærum.   

Aller fleste biler som bruker elektrisitet, er personbiler/lette kjøretøy.   

ÅDT for elbiler har økt kraftig så lenge denne registreringen er blitt gjort siden 2012.   

ÅDT for biler som bruker fossilt drivstoff har gått ned siden 2012.

Kilde

Fjellinjen AS

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.