Datasett: Vedvarende lavinntekt, barn. Nasjonal og kommunal median

Definisjoner

Tabellen viser andel av 0-17åringene som bor i husholdninger med "vedvarende lavinntekt" (se definisjoner under).

Medianinntekt er inntektsbeløpet som deler inntektsfordelingen i to like store grupper etter at inntekten er sortert etter størrelse. Det vil være like mange personer med inntekt over som under medianinntekten.

Tabellen tar utgangspunkt i medianinntekt etter skatt per forbruksenhet. Inntekt per forbruksenhet er en vanlig måte å måle inntekt på når man ønsker å se på husholdningers økonomiske velferd. Dette inntektsmålet tar hensyn til at større husholdninger trenger større inntekter enn små for å ha tilsvarende levestandard, samtidig som at store husholdninger har noen stordriftsfordeler. Det er flerer måter å beregne inntekt per forbruksenhet på, men mest brukt i Norge i dag er EU-skalaen. Tabellen bruker denne.  Første voksne i husholdningen gis vekt lik 1, andre vekt lik 0,5 og barn under 17 år vekt lik 0,3. Husholdningens samlede inntekt deles deretter på summen av vektene i husholdningen. I en husholdning med to voksne og to barn må husholdningsinntekten (etter skatt) være 2,1 ganger så høy som i en husholdning som består av en enslig for at personene i husholdningene skal ha samme økonomiske velferd (husholdning med en enslig har vekt  lik 1, mens en familie på to voksne og to barn har vekt lik 2,1 (1+0,5+0,3+0,3)).

Personer med vedvarende lavinntekt er her definert som personer som tilhører husholdninger som i gjennomsnitt i løpet av tre år har hatt mindre enn henholdsvis 50 og 60 prosent av den oppgitte medianinntekten målt per forbruksenhet.

Full tittel

Vedvarende lavinntekt, barn. Nasjonal og kommunal median

Identifikasjonsnummer

AFKlavinntektspesial

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune, analysestaben analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2015-12-14

Notater

Hvem som skal regnes med i begrepet "lavinntekt" eller "fattig" er ikke enkelt å svare på og det finnes ingen fasit. Her må man se på hva hensikten er.  

Tabellen viser både 50 og 60 prosent av medianinntekt. Velger man 60 prosent får man flere "fattige" enn om man velger 50 prosent.

Tabellen inneholder andeler beregnet ut fra nasjonal og kommunal median. Bruk av nasjonal median er "standard" men her måles inntekt opp mot det nasjonale nivået. Er man opptatt av opplevd fattigdom - eller relativ deprivasjon - kan det være mer fornuftig å bruke kommunal median. Da ser man hvor stor andel av befolkningen (personer i husholdninger) som har 50/60 prosent av medianinntekten i kommunen. Særlig når det gjelder barn er dette et viktig perspektiv da de sammenligner seg med barn de har rundt seg, og ikke alle barn i Norge.  

Kommunene i Akershus har, med to unntak, høyere medianinntekt per forbruksenhet enn landsgjennomsnittet. For de fleste kommuner øker derfor andel fattige når man bruker kommunal median sammenlignet med nasjonal median.  

Tabellen viser at med en nasjonal median blir andelen barn i familier med lavinntekt høyest i Hurdal og Aurskog-Høland. Med en kommunal median endrer dette bildet seg fullstendig. Da blir andelen barnefamilier med lavinntekt høyest i Asker og Bærum.  

Lavest andel barn i familier med lavinntekt i Akershus finner vi i Gjerdrum, uansett om vi legger nasjonal eller kommunal median til grunn.  

Tabellen inneholder også tall beregnet fra fylkets medianinntekt per forbruksenhet. Bruk av denne medianen gir samme mønster som bruk av nasjonal median (hvilke kommuner som har høyest/lavest andel) men andelene blir høyere da medianinntekten i Akershus er høyere enn i Norge samlet sett. Disse tallene finner du ved å bruke funksjonen "endre utvalg" i nedtrekksmenyen under "Måltall" over tabellen. Tabellen gir også informasjon om antall personer 0-17år og medianinntekt etter skatt per forbruksenhet.

Analyseenhet

Vedvarende lavinntekt, barn.

Kilde

SSB, spesialbestilt statistikk.

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.