Datasett: Utvikling i grenseverdier for inntekt etter skatt per forbruksenhet, personer

Definisjoner

Disse tallene tar utgangspunkt i inntekt etter skatt per forbruksenhet. Dette er husholdningens inntekt etter skatt "korrigert" for ulikheter i husholdningsstørrelse og sammensetning. Når en skal sammenligne den økonomiske velferden til personer som tilhører husholdninger av ulik størrelse og sammensetning er det vanlig å justerere husholdningsinntekten ved hjelp av såkalte ekvivalensskalaer eller forbruksvekter for å kunne sammenligne velferdsnivået. Disse forbruksvektene skal både ta hensyn til at store husholdninger trenger høyere inntekt enn små for å ha tilsvarende levestandard, samt at store husholdninger vil ha stordriftsfordeler når det gjelder flere levekostnader (f.eks. boutgifter, elektrisitetsutgifter, TV, vaskemaskin, bredbåndstilknytning).   

I denne tabellen beregnes forbruksvekter på denne måten (EU-skala): første voksne i husholdningen vekt=1, deretter de neste voksne vekt=0,5 og barn under 17 år vekt=0,3. Ifølge denne ekvivalensskalaen må f.eks. en husholdning på to voksne og to barn ha en husholdningsinntekt som er 2,1 ganger så høy som en enslig for å ha samme økonomiske velferd.  

I tabellen oppgis inntekt per person for to årganger (2005 og 2015). For aleneboende vil inntekt per forbruksenhet være lik inntekt. For personer som tilhører husholdninger som består av par uten barn vil personenes inntekt per forbruksenhet være lik husholdningens inntekt delt på 1,5 og deretter delt på 2 (for å få inntekt per person). For de andre husholdningstypene vil sammenhengen mellom faktisk inntekt og inntekt per forbuksenhet avhenge av hvor mange barn det er i husholdningen. Merk at inntekt ikke er det samme som lønn - i inntektbegrepet ligger også barnetrygd, renteinntekter, kontantstøtte og aksjeutbytte - for å nevne noe.

Studenter er utelatt.Studenter er definert som personer som ikke er yrkestilknyttet/trygdemottaker, men mottar studielån.

Tabellen oppgir desilfordelinger. Desil 5 - eller P50 er det samme som median. Dette innebærer at halvparten av personene vil ha en lavere inntekt enn den oppgitte inntekten, mens halvparten vil ha høyere inntekt. P10 er inntekten som deler inn befolkningen slik at 10 prosent av personene tjener mindre og 90 prosent tjener mer. P30 er på samme vis inntekten som deler befolkningen slik at 30 prosent tjener mindre og 70 prosent tjener mer etc.

Full tittel

Utvikling i grenseverdier for inntekt etter skatt per forbruksenhet, personer

Identifikasjonsnummer

AFKdesilerinntektperforbruksenhetpersoner

Kontaktperson

Navn Tilknytning E-postaddresse Universal Resource Identifier
Akershus fylkeskommune, analysestaben analysestab@afk.no

Versjon

Dato: 2017-06-21

Kilde

SSB, spesialbestilt statistikk

Metadata Index

Dette er metadata-indeksen for en Nesstar Server.

Nesstar er et verktøy for analyse, visualisering og nedlasting av datasett.
Bruk knappen "Utforsk datasett" for å åpne datasettet.